Veterans Day

November 9
Erika's Birthday
November 20
Thanksgiving Holiday